Lakisääteinen tieto

Henkilötietojen käsittely Suomen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Henkilötietoja, joita Amfa Finans hankkii tämän sopimuksen johdosta, käsitellään Amfa Finansissa ja tarvittaessa myös muissa Amfa Finans -konsernin yrityksissä kyseisen palvelun hallinnoimiseen. Henkilötietoja saa käyttää markkina- ja asiakasanalyyseissä, liiketoiminnan seurannassa, liiketoiminta- ja menetelmäkehityksessä sekä riskienhallinnassa. Henkilötietoja saa käyttää myös markkinointitarkoituksiin, samoin oikeudellisten vaatimusten esittämiseen. Yksityishenkilöillä on oikeus kerran kalenterivuodessa saada tietoa siitä, mitä henkilötietoja on käsitelty ja mistä tiedot on saatu. Tietopyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja siinä tulee olla omakätinen allekirjoitus. Virheellisen henkilötiedon Amfa Finans voi oikaista ilmoituksen saatuaan.

Behandling av personuppgifter enligt Finlands Personuppgiftslag (22.4.1999/523). Personuppgifter som Amfa Finans inhämtar med anledning av detta avtal behandlas av Amfa Finans och i förekommande fall även av något annat företag i Amfa Finans-koncernen för administration av den berörda tjänsten. Personuppgifterna får användas för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering. Personuppgifterna får användas också för marknadsföringsändamål, samt för att kunna göra gällande rättsliga anspråk. Privatpersoner har rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas och varifrån uppgifterna hämtats. Begäran om besked ska ske skriftligen och vara personligen undertecknad. Felaktig personuppgift kan Amfa Finans efter meddelande rätta.